Ceny Jaroslava Golla pro rok 2022 byly uděleny

Fakulta filozofická ZČU a Klub autorů literatury faktu představují Literární cenu Jaroslava Golla pro rok 2022

Dne 16. listopadu 2022 došlo na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k předání Cen Jaroslava Golla za rok 2022. Na udělování cen spolupracují Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni a Klub autorů literatury faktu. Již osmého ročníku Cen Jaroslava Golla se účastnilo 19 přihlášených prací ze středních a vysokých škol z celé České republiky. Porota zasedala ve složení:

  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (Katedra marketingové komunikace a public relations FSV UK)
  • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
  • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (předseda poroty, KHV FF ZČU)
  • doc. PhDr. Dana Picková, Ph.D. (ÚSD FF UK)
  • Mgr. Václav Šipla (Paměť národa)

Za rok 2022 ocenila výjimečné práce středoškolských a vysokoškolských studentů. Ocenění v jednotlivých kategoriích obdrželi:

  • Cena za středoškolskou práci: Radim Kuc (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova) – Odstoupení Sudet na území Liberce v říjnu 1938
  • Cena za seminární práci: Josef Novák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Krátká sonda do činnosti MLS Brno – Případ Franze Prudkeho
  • Cena za bakalářskou práci: Jakub Frynta (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus
  • Cena za diplomovou práci: Aleš Kotva (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) – Cesta k britsko-japonské alianci
  • Cena za disertační práci: Jaroslav Kříž (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) – „České Chicago“ – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945

Všem oceněným gratulejeme!

Devátý ročník Cen Jaroslava Golla bude vyhlášen v první polovině roku 2023.

Co právě píšu?

Vážené členky, vážení členové Klubu autorů literatury faktu, milí přátelé a příznivci,

chtěli bychom rozšířit náš KALFÍK – Zpravodaj klubu autorů literatury faktu o pravidelnou rubriku s názvem Co právě píšu, v níž budete mít příležitost seznámit ostatní členy s připravovanou knihou, týkající se oblasti literatury faktu. Uvažovaný rozsah jednoho příspěvku je přibližně 1 normostrana, to znamená 30 řádků s 60 znaky včetně mezer na řádek. Váš příspěvek může doprovázet také fotografie, vztahující se k obsahu textu.

Předpokládáme, že KALFÍK, nadále vycházející dvakrát ročně, bude rozesílán nejen členům, ale například také nakladatelům, kteří mají publikace literatury faktu ve svých edičních plánech.  I pro ně to bude příležitost seznámit se v předstihu s Vaší činností, plány, záměry.

NAPIŠTE NÁM!

Co právě píšu?

Po úspěšných knihách Těžké roky Velké války a Příběhy (nejen) tvaroženských četníků se nyní věnuji další osobnosti z naší obce. Významnou osobností našeho válečného a poválečného zdravotnictví je generálmajor, MUDr. prof. Josef Liškutín. Narodil se 13. srpna 1910 ve Tvarožné u Brna v početné rolnické rodině. Rodiče nechali nadaného syna vystudovat gymnázium a v letech 1929-1934 Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po návratu z vojenské služby nastoupil jako asistent do Patogicko – anatomického ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nemocnici u sv. Anny v Brně.   Protektorátní úřady mu povolily tříměsíční studijní pobyt v Paříži z důvodu rozšíření znalostí při léčení rakoviny. Tam se dal k dispozici československému zahraničnímu odboji a zahraniční armádě. Ve Francii se seznámil se skupinou mladých českých umělců a intelektuálů a pokoušel se přispět k vyléčení jedné z nich, vážně nemocné skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové. Stýkal se i s jejím strýcem podplukovníkem Bohumilem Kaprálem a pozdějším manželem Jiřím Muchou. Po porážce Francie a podpisu její kapitulace byl Josef Liškutín zařazen mezi vojáky evakuované do Anglie. Tam se při své práci a mnoha funkcích potkával se špičkami politické a vojenské reprezentace okupovaného státu. Byl hygienikem i přednostou bakteriologické laboratoře československé brigády ve Velké Británii. Pomáhal našim medikům, aby mohli dostudovat na anglických univerzitách. Podílel se na přípravných pracích pro organizaci zdravotní péče v osvobozené vlasti a na přípravě akce UNRRA. V srpnu 1944 byl odvelen na východní frontu. V ukrajinském Chustu připojil k čs. armádnímu sboru. S ním absolvoval dlouhou cestu až do osvobozené Prahy. Jeho vzpomínky jsou zapsány na stránkách obecní Pamětní knihy. Po válce využil nabídku a pracoval v Praze. Tam se potkal se svou budoucí manželkou Anežkou, se kterou se oženil. Narodily se jim dvě dětí, dcera Ivana a syn Vít. Josef Liškutín přednášel, psal, podílel se na vybudování hygienickou-epidemiologické, zdravotnicko-statistické a laboratorní služby v poválečné armádě.  Po habilitaci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v lednu 1947 byl jmenován docentem v oboru obecné hygieny a epidemiologie. V roce 1951 byl plukovník MUDr. Doc. Josef Liškutín jmenován náčelníkem nově vzniklé Katedry vojenské hygieny a epidemiologie J. E. Purkyně v Hradci Králové a v roce 1954 v Brně jmenován profesorem. V pátek 6. května 1955 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Byl aktivní v mnoha fukcích a pro studenty i náročným pedagogem. Napsal řadu učebnic, publikací, článků, referátů a knihy Lékařské zkušenosti z druhé světové války a Vojenská hygiena. V jeho albech se zachovalo mnoho zajímavých fotografií. Zemřel v pátek 8. února 1957. Po rozloučení v Hradci Králové byly ostatky zesnulého převezeny do rodné obce. Tam se konal pohřeb s vojenskými poctami. Publikace bude doplněna mnoha fotografiemi, vzpomínkami spolupracovníků i příbuzných, citacemi z kronik, rodokmenem rodiny i popisem jeho příbuzenského vztahu se známým letcem RAF, brigádním generálem Miroslavem Liškutínem.

         František Kopecký, kronikář ve Tvarožné, kronikář Brněnského městského střeleckého sboru    

Ceny EEK byly uděleny

Město Letohrad, český Klub autorů literatury faktu a Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku uskutečnili 31. ročník Mezinárodních cen Egona Erwina Kische.

Slavnostní udílení se konalo 14. září 2022 v obřadní síni zámku Letohrad.

Slovenská porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota:

PhDr. Ivan Szabó – předseda poroty

JUDr. Anton Blaha, CSc. – člen poroty

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Michalovi Kšiňanovi za knihu Milan Rastislav Štefánik (Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami), vydanou Vydavateľstvom SLOVART, Bratislava, 2021

Cena se uděluje Lukášovi Onderčaninovi za knihu Utopia v Leninovej záhrade (Československá komúna Interhelpo), vydanou Vydavateľstvom Absynt, Žilina, 2021

Cena se uděluje Pavolovi Dinkovi za knihy Planéta na rázcestí (Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom), vydanou Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2021 a Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníkavydanou Pavolom Dinkom v súčinnosti s Vinnou cestou Záhorie, Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, Bratislava, 2021.

Cena se uděluje Svetozárovi Krnovi za knihu Z devínskeho brala na Duklu (Cesta hrdinov SNP),vydanou Vydavateľstvom Karpaty-Infopress, Bratislava, 2021.

Cena se udělujeTomášovi Forróvi za knihu            Zlatá horúčka (Venezuela – od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie), vydanou nakladatelstvím N Press, Bratislava, 2021.

Do třicátého prvního bylo v České republice přihlášeno 43 titulů z 26 nakladatelství.

Česká porota Mezinárodních cen Egona Erwina Kische zasedala v tomto složení a rozhodla takto:

Porota:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. – předseda poroty

Ing. Břetislav Ditrych – člen poroty

prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc., dr. h. c. – člen poroty

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. – člen poroty

Jaroslav Motl – člen poroty

Hlavní mezinárodní cena se uděluje Jaroslavu Rokoskému za knihu Útěk z Leopoldova Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu, vydanou Nakladatelstvím Academia a Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2021.

Cena se uděluje Antonii Doležalové za knihu Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018), vydanou nakladatelstvím Galén v roce 2021.

Cena se uděluje Miroslavu Belicovi za knihu Vzpomínky na Sýrii, Od arabkého socialismu k Islámskému státu, vydanou Nakladatelstvím Epocha v roce 2022.

Cena se uděluje Pavlu Pospěchovi za knihu Neznámá společnost, Pohledy na současné Česko, vydanou nakladatelstvím HOST vydavatelství s. r. o. v roce 2021.

Cena se uděluje Kláře Pinerové, Michalovi Loučovi, Kristýny Buškové Haluzíkové za knihu Vězení jako zrcadlo společnosti, Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965-1992, vydanou Univerzitou Karlovou, Nakladatelstvím Karolinum v roce 2021.

Členka KALF, dr. Miroslava Poláková, oceněna

Dne 26. 8. 2022 ve Valdštejnské zahradě v Praze byly uděleny Medaile MŠMT významým osobnostem pedagogiky. Jednou z oceněných byla také členka KALF – PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D. Paní doktorka Poláková obdržela bronzovou medaili, tedy Medaili druhého stupně. Ocenění předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Nominace PhDr.  Miroslava Poláková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. působí na gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218) jako učitelka českého jazyka a dějepisu od roku 1981. Své studenty vede k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích a zejména k úctě k národním dějinám. Zorganizovala velkou konferenci historiků pro učitele Zlínského kraje, obdobně jako v roce 2018 česko-slovenskou konferenci českých a slovenských spisovatelů a historiků. Její studenti se každoročně umísťují na prvních místech celostátních literárních soutěží. Každoročně přednáší na mnoha mezinárodních konferencích především s tématem československých legií, II. světové války, Ladislav Mňačko či Jan Amos Komenský. Spolupracuje na realizaci výstavy o J. A Komenském pro školy v ČR, nesoucí název Škola JAK.

Spolek Klub autorů literatury faktu paní doktorce Polákové upřímně gratuluje!

Zdroj: MŠMT ČR

Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu byly uděleny

Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř uskutečnili 22. ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Slavnostní udílení se konalo v Autorském sále na Výstavišti (Praha 10) v rámci veletrhu Svět knihy a to dne 10. června 2022. Do dvacátého druhého ročníku v r. 2022 bylo přihlášeno 56 titulů z 26 nakladatelství. Tento ročník finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Hlavní cenu obdržela publikace Srdce českého krasu, Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. Za publikací stojí kolektiv autorů v čele s Karlem Žákem, Václavem Cílkem a Martinem Majerem.

Anotace publikace:

Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie.

Další oceněné publikace naleznete zde na webu v sekci Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu.