Ceny Jaroslava Golla

Ceny Jaroslava Golla za literaturu jsou každoročně udělovány studentům za nejlepší odborné práce z oblasti historie. V roce 2023 jsou ceny již podruhé udělovány za spolupráce Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

KATEGORIE

Práce můžete přihlašovat v následujících kategoriích:

Středoškolská práce

Seminární práce

Bakalářská práce

Diplomová práce

Disertační práce

Cena Lucie Urikové
(udělována na památku zesnulé kolegyně z ÚSD FF UK za vysokoškolskou práci v češtině, slovenštině, angličtině)

KOMISE

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (KHV FF ZČU)

doc. PhDr. Dana Picková, Ph.D. (ÚSD FF UK)

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Mgr. Eva Kalousová (Plzeňská obchodní akademie s.r.o.)

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (Katedra MKPR FSV UK)

Přehled oceněných z minulých let

2023