Literární cena Egona E. Kische 2020

             

                                                                                                  Přihláška

                                                         Literární cena Egona Ervína Kische na r. 2020

 

 

Jméno a příjmení autora/autorů:

Adresa:

e-mail:

telefon:

Datum vyplnění přihlášky:

 

Název knihy:          

Podtitul:

Nakladatel:

Měsíc/rok vydání:

ISBN:

Stručná anotace (cca 1 000 znaků):

 

Knihy do soutěže dodejte ve dvou výtiscích poštou, nebo osobně na níže uvedenou adresu:

KALF (Klub autorů literatury faktu)

Kaprova 12/40

110 00  Praha 1

 

Uzávěrka přihlášek na r. 2020:       28. února 2020

 

Přihlášku odešlete na:   

stanislav.tumis@ff.cuni.cz, kalf.prerovska@gmail.com

 

 

 

Marcela Přerovská, tajemnice KALF         

tel: 602 717 410

                                   

 

 

 

Literární cena M. Ivanova 2020

                                                                                             Přihláška

                                                  Literární cena Miroslava Ivanova na r. 2020

  

Jméno a příjmení autora/autorů:

Adresa:

e-mail:

telefon:

Datum vyplnění přihlášky:

 

Název knihy:          

Podtitul:

Nakladatel:

Měsíc/rok vydání:

ISBN:

Stručná anotace (cca 1 000 znaků):

 

 

Knihy do soutěže dodejte ve dvou výtiscích poštou, nebo osobně na níže uvedenou adresu:

KALF (Klub autorů literatury faktu)

Kaprova 12/40

110 00  Praha 1

 

Uzávěrka přihlášek na r. 2020:       31. prosince 2019

 

Přihlášku odešlete na:   

stanislav.tumis@ff.cuni.cz, kalf.prerovska@gmail.com

 

 

 

Marcela Přerovská, tajemnice KALF         

tel: 602 717 410

Chlumecká literární cena J. Golla 2020

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd, Institutem komunikačních studií FSV UK,  Institutem mezinárodních studií FSV UK  Klubem autorů literatury faktu vyhlašuje Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2020

Termín vyhlášení soutěže:                             1. listopadu 2019

Termín pro přihlášení do soutěže a odevzdání díla:        30. dubna 2020

Termín vyhlášení výsledků:               4. září 2020 – pátek od 17:00 hod., velký sál Klicperova domu                                                                                                                         v Chlumci nad Cidlinou

 

1.1 – kategorie literárních prací studentů středních škol

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

oceňují se     

-             literární příspěvky v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie (otištěné, odvysílané a odehrané – deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 11. 2018 – 30. 4. 2019

-           literární práce v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie – (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

1.2 – kategorie literárních prací studentů vysokých škol v řádném denním studiu

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

oceňují se     

-            literární příspěvky v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie (otištěné, odvysílané a odehrané – deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 11. 2018 – 30. 4. 2019

-           literární práce v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie – (max. 30 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

1.3 – kategorie pro nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu pro děti a mládež

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

oceňují se     

-            knihy v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky  

1.4 – kategorie knih literatury faktu regionálního charakteru

uděluje se       -           1. 2. 3. místo v kategorii

oceňují se      -            knihy v žánru literatury faktu v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky  

 

Literární práce a knihy přihlášené do soutěže hodnotí porota jmenovaná Radou města Chlumec nad Cidlinou.

 

Porota:       Doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Fakulta sociálních věd UK

                        Ph.Dr. Jakub Končelík, Ph.D., Katedra mediálních studií FSV UK

                        PhDr. Jan Cebe, Ph.D., Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

                        PhDr. Jana Vrzalová, Klub autorů literatury faktu

                        Mgr. Marie Horynová, zástupce ZŠ Chlumec n. C.

                        Mgr. Helena Krátká, vedoucí Městského muzea Loreta

                        Bc. Helena Holanová, zástupce Knihovny Chlumec n. C.

                        Mgr. Milena Komárková, šéfredaktorka Chlumeckých listů

Organizační komise:       Ing. Miroslav Uchytil - předseda

                                                     Marcela Přerovská – tajemnice

                                                     Josef Komárek – člen organizační komise

Vítězové budou představeni veřejnosti  a obdrží diplom a finanční odměnu stanovenou organizačním výborem se zřetelem k výši dotace.

 

Přihlášky, informace: www.chlumecnc.cz

Marcela Přerovská, tajemnice Chlumecké literární ceny J. Golla

                                                                                                                                       Chlumec nad Cidlinou, 17. září 2019

Chlumecká literární cena J. Golla 2019

Tisková zpráva

 

Vyhlášení pátého ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Chlumec nad Cidlinou a v součinnosti s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy dne 30. srpna 2019 v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

V roce 2014 přijalo vedení města Chlumec nad Cidlinou nabídku Klubu autorů literatury faktu a zřídit Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla a připojit se tak k městům Jaroměř – Josefov a Letohrad, které udělují literární ceny Miroslava Ivanova a Egona Ervína Kische.

Jejím smyslem je připomenout památku velkého chlumeckého rodáka, který se svým rozsáhlým, vysoce hodnotným dílem v oboru české historické vědy i svými zásluhami o rozvoj a odbornou i institucionální autoritu Univerzity Karlovy zařadil mezi přední české historiky
a zasloužilé vysokoškolské pedagogy. Zejména proslul především svou nekompromisní účastí na vědeckém odhalení falzifikace rukopisů královedvorského a zelenohorského. V tradici jeho ideového odkazu chce cena nesoucí jeho jméno přispět k posílení pozice české knižní kultury povzbudivým podnětem pro tvorbu, vydávání i četbu knih v žánru literatury faktu.

Porota zasedala v tomto složení: PhDr. Karel Richter, CSc., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Mgr. Pavel Baldík, PhDr. Jan Cebe, Ph.D., Bc. Helena Holanová, Mgr. Marie Horynová, Mgr. Helena Krátká, Mgr. Milena Komárková, PhDr. Jana Vrzalová.

Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 30. 4. 2019. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací a knih rozhodla takto:

 

Kategorie I. -  literární práce studentů SŠ

Hlavní cena Jaroslava Golla se uděluje Filipu Gajdovi za literární práci Legionáři – znovuobjevení hrdinové Velké války, Gymnázium Uherské Hradiště

Cena Jaroslava Golla se uděluje Pavlíně Tesařové za literární práci Měl odvahu léčit, Gymnázium Uherské Hradiště

 

Kategorie II. – literární práce studentů VŠ

Cena Jaroslava Golla se uděluje Karolíně Kejvalové za literární práci Korespondence věnného města Hradce Králové s okolní šlechtou ve světle dochovaných konceptních register a jejich zápisů z roku 1589, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Cena Jaroslava Golla se uděluje Dagmar Kotorové za literární práci Plzeň v době

Mansfeldova vpádu 1618-1621, Západočeská univerzita Plzeň

 

Kategorie III. – nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu

Zvláštní cena poroty Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla se uděluje nakladatelství Jan

Kux Onufrius Brno za knihu Internační tábor Svatobořice vydanou v r. 2017 (2. rozšířené

a doplněné vydání k 75. výročí zřízení Internačního tábora Svatobořice)

 

Kategorie IV. – nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu pro děti

a mládež

Hlavní cena Jaroslava Golla se uděluje Nakladatelství Fragment ve spol. Albatros Media

za knihu Jiřího Martínka, Naší republice je 100 let, vydanou v r. 2019.

 

Literární práce studentů středních a vysokých škol budou zveřejněny v časopise Přísně tajné.

 

Akce se uskutečnila za finanční podpory města Chlumec nad Cidlinou, pod záštitou a za finanční podpory Mgr. Miluše Horské, senátorky za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a za finanční podpory NIROSTA s r. o.

 

Marcela Přerovská

Chlumec nad Cidlinou, 30. srpna 2019

Chlumecká literární cena J Golla 2018

Tisková zpráva

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla za literaturu faktu

Vyhlášení čtvrtého ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Chlumec nad Cidlinou
a v součinnosti s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy dne 7. září 2018 v divadle Klicperův dům Chlumec nad Cidlinou.

Literární cena Jaroslava Golla je významným kulturním počinem daleko přesahujícím regionální horizont Chlumecka, neboť jak s uznáním konstatoval při jejím prvním ročníku ve svém dopise děkan Fakulty sociálních věd UK, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., tato cena zároveň popularizuje s celospolečenským dosahem město Chlumec nad Cidlinou jako pozoruhodné kulturní centrum, které prismatem odkazu svých velkých rodáků Václava Klimenta Klicpery a prof. dr. Jaroslava Golla, podněcuje tvůrčí aktivitu na úseku tvorby, vydávání i četby hodnotných knih literatury faktu, která je v současnosti čtenářsky nejfrekventovanějším žánrem světového i českého písemnictví. Je tak v celostátním měřítku jedinou literární cenou orientovanou nejenom na renomované autory, ale především na podněcování literární tvořivosti v řadách středoškolské a vysokoškolské mládeže.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 21 literárních prací středoškolských a vysokoškolských studentů a 4 knižní tituly.

Porota zasedala v tomto složení: PhDr. Karel Richter, CSc., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Mgr. Jana Bernartová, Mgr. Milena Komárková, Mgr. Helena Krátká, Bc. Helena Holanová, Mgr. Pavel Baldík, PhDr. Jan Cebe, Ph.D., PhDr. Jana Vrzalová.

Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 30. 4. 2018. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací rozhodla takto:

 

Kategorie I – díla autorů za umělecko-dokumentární literaturu faktu:

Hlavní cena se uděluje Dušanu Uhlířovi za knihu Čas kongresů a tajných společností vydanou nakladatelstvím Epocha v Praze v roce 2017.

Cena se uděluje Pavlu Fialovi za knihu Mistr opratí Jiří Kocman vydanou nakladatelstvím Lenky Gotthardové, Kladruby nad Labem v roce 2017.

 

Kategorie II – literární práce studentů středních škol:

Hlavní cena se uděluje Adamu Horehleďovi za literární práci Vlastimila Čechová – Osudové okamžiky z válečných let 1939–1945, Gymnázium Uherské Hradiště.

Cena se uděluje Martině Kubové za literární práci Výsadek Clay, Gymnázium Budějovická Praha.

Cena se uděluje Karolíně Volfové za literární práci Volyňští Češi, Gymnázium Budějovická Praha.

Čestné uznání se uděluje Terezii Kopišťové za literární práci Po stopách předků – cesta válečnou stezkou, Gymnázium Uherské Hradiště.

Čestné uznání se uděluje Janu Kryštofovi Kuxovi za literární práci Z historie partyzánského oddílu Olga, Střední průmyslová škola dopravní Praha.

Čestné uznání se uděluje Elišce Pirklové za literární práci Kyšperk, Gymnázium Žamberk.

 

Kategorie III – literární práce studentů vysokých škol:

Hlavní cena se uděluje Tereze Vorálkové za literární práci Erbovníci aneb „urození“ měšťané. Příběhy Sokolů z Mor, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

Čestné uznání se uděluje Josefu Novákovi za literární práci Vražda českého strážníka Jaroslava Müllera v Náchodě, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno.

Čestné uznání se uděluje Markétě Polákové za literární práci Za boha, za krále! Od Mohuče po Zlatou bulu sicilskou, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

Čestné uznání se uděluje Lukáši Slámovi za literární práci Poslední tažení Jana Banéra. Zimní kampaň roku 1641, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem.

 

Literární práce studentů středních a vysokých škol budou zveřejněny v časopise Přísně tajné.

 

Akce se uskutečnila za finanční podpory města Chlumec nad Cidlinou, pod záštitou a za finanční podpory Mgr. Miluše Horské, senátorky za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a za finanční podpory INDUSTREAL s r. o.

 

Marcela Přerovská, Chlumec nad Cidlinou,

7. září 2018

 

© COPYRIGHT 2016 KALF  -  Administrace